Stavby v areályV priemyselnom areáli je spolu päť stavieb evidovaných na liste vlastníctva a to :
  • A. Výrobná hala vrátane technického prístavku na parc.č.2903/92,
  • B. Administratívna budova na parc.č.2903/214
  • C. Nákladná vrátnica na parc.č.2903/49,
  • D. Sklad materiálu na parc.č.2903/124,
  • E. Osobná vrátnica na parc.č.2903/65,
Vyrobna hala 1

A. Výrobná hala

Výrobná hala je jednopodlažný objekt tvorený priečnym nosným rámovým prefabrikovaným železobetónovým systémom s obvodovými stenami zo spínaných siporexových panelov. Hala má pôdorysný rozmer 138 x 129,4 m. Rámy tvoria v pozdĺžnom smere sedem lodí s rozpätím 18,0 m. V priečnom smere sú trakty rozdelené stĺpami osovo po 6,0 m. V hale sa nachádzajú žeriavové dráhy pre mostové žeriavy a spolu 11 ks mostových žeriavov o nosnosti 5 t a 12,5 t. Strecha je jednoplášťová plochá neodvetraná. Presvetlenie vnútorného priestoru haly je riešené svetlíkmi a kopilitovými výplňami fasády.
Súčasťou haly je z južnej strany umiestnený technický prístavok – jednopodlažný objekt tvorený prefabrikovanými železobetónovými skeletovými prvkami. Strešná konštrukcia je tvorená plochou jednoplášťovou neodvetranou strechou.
Celková podlahová plocha objektu Výrobná hala je 16.532 m2, podlahová plocha technického prístavku predstavuje 1.151 m2, spolu potom 17.683 m2.

Výrobná hala - pôdorys
 
Priemyselny park administrativna budova

B. Administratívna budova

Administratívna budova je štvorpodlažná nepodpivničená budova s pultovou strechou, ktorá je súčasťou monobloku spolu s Výrobnou halou a technickým prístavkom s ktorými je komunikačne prepojená ale tvorí samostatný dilatačný celok. Nosnú konštrukciu tvorí prefabrikovaný ŽB montovaný skelet. Obvodový plášť je predsadený kombinovaný z pórobetónových prefabrikovaných panelov a ľahkého sendvičového plášťa na báze hliníkových a kovových profilov a skla. Objekt má pôdorysný rozmer na úrovni prízemia 25,5 x 26,5 m. Celková podlahová plocha Administratívnej budovy je 2.393 m2.

Administratívna budova - podorys I.N.P
 
Priemyselny park nakladna vratnica

C. Nákladná vrátnica

Nákladná vrátnica je objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 7,0 x 16,0 m tvorený skeletovou prefabrikovanou konštrukciou s montovanými obvodovými a štítovými stenami z plynosilikátových panelov. Slúži na umiestnenie strážnej služby a ako pomocné priestory. V časti objektu je osadené ovládanie mostovej váhy umiestnenej v tesnej blízkosti objektu. Podlahová plocha objektu Nákladná vrátnica je 96,70 m2.

Nákladná vrátnica - pôdorys
 
Priemyselny park sklad materialu

D. Sklad materiálu

Sklad materiálu je jednopodlažná hala s plochou strechou bez obvodového plášťa. Nosnú konštrukciu tvorí oceľový montovaný skelet. Strešný plášť tvorí sústava strešných väzníc. Pôdorysné rozmery haly sú 66,20 x 9,70 m.

 

Jednotlivé objekty sú detailne vyobrazené na výkresoch v rámci prílohy a v rámci fotodokumentácie objektov. V zmysle statického posudku je stav objektov vyhovujúci, lokálne poruchy vykazuje hydroizolácia strechy na všetkých objektoch. V objektoch chýba funkčné vykurovanie, areálové prípojky a rozvody elektriny, vody, kanalizácie a zemného plynu sú funkčné.