Základné informácie

Areál PPGemer je tvorený časťou bývalého výrobného závodu ZŤS Rimavská Sobota, ktorý bol uvedený do prevádzky postupne v rokoch 1980 až 1984. Závod bol v minulosti súčasťou Podpolianskych strojární Detva a v Rimavskej Sobote sa vyrábali prídavné zariadenia a komponenty pre nakladače rady UNC vyrábané v Detve. Krátko po spustení však bol závod ZŤS v Rimavskej Sobote zatvorený v súvislosti s úpadkom priemyslu. Od polovice 90-tych rokov je areál nevyužívaný a v samotnej Výrobnej hale nebola etablovaná žiadna nová výroba.

Areál PPGemer sa nachádza v severnej časti mesta Rimavská Sobota, hneď vedľa hlavnej dopravnej spojnice cesty I. triedy I/50 (Bratislava-Košice) a cesty I. triedy I/72 (R. Sobota – Tisovec). Územie spadá do priemyselnej zóny Sever, ktorú mesto Rimavská Sobota v zmysle územného plánu plánuje rozvíjať pre potreby expanzie priemyselnej výroby v meste.

Areál je zo západnej a južnej strany oplotený betónovým panelovým oplotením, zo severnej strany je pletivové oplotenie. Zo severnej strany je v tesnej blízkosti areál spoločnosti Detox s.r.o. Celé územie areálu PPGemer vrátane umiestnenia jednotlivých stavieb je znázornené a vyznačené v samostatnej prílohe – situácia areálu.

Celková situácia areálu PPGemer
 

Plochy a výmery

Celé územie areálu predstavuje spolu výmeru 115.281 m2, z toho priamo areál tvorí 51.014 m2.
Výmera pozemkov pod stavbami je 18.949 m2.
V prípade záujmu je možné rozšíriť plochu areálu o voľný pozemok z východnej strany o výmere 12.000 m2.

Snímka z katastrálnej mapy
 

Technická infraštruktúra

Priemyselný areál je napojený na existujúcu funkčnú infraštruktúru a to prívod pitnej vody, zemný plyn, elektrina, dažďová a splašková kanalizácia.

Voda: Areál je napojený na verejný vodovod samostatnou vodovodnou prípojkou – potrubie HDPE DN 225, kapacita 31,0 l/sek.
K dispozícií vlastné studne + rozvod úžitkovej vody.

Elektrina: Areál je napojený na distribučnú sieť SSE Žilina 22 kV. V areáli sa nachádza vlastná trafostanica vrátane štyroch transformátorov o výkone 4 x 1 MW (nevyužívaná). V súčasnosti je areál napojený na 22 kV sieť cez vlastný stĺpový transformátor o výkone 160 kVA.

Zemný plyn: Areál ja napojený na plynovod STL prípojkou DN 200 (300KPa).

Daždová kanalizácia: Areál je celý odkanalizovaný vrátane parkoviska, vnútroareálových komunikácii a chodníkov. Dažďová kanalizácia je vyústená do rieky Rimava.

Splašková kanalizácia: Všetky objekty v areáli sú napojené na splaškovú kanalizáciu, ktorá je vyústená do biologickej ČOV patriacej neďalekej obci Čerenčany. ČOV bola rekonštruovaná v roku 2009 – 2010.

Telefón, internet: Dostatočný počet voľných telefónnych prípojok na vysokorýchlostný internet, na hranici areálu je uložený optický kábel Slovak Telekom.

Dopravné napojenie: Z hľadiska dopravného napojenia je areál napojený na štátnu cestu I.triedy I/72 R.Sobota – Tisovec vlastnou príjazdovou komunikáciou ležiacou na parc.č.2879/5, parc.č.200/11, ktorá je ukončená parkoviskom na parc.č.2903/45 nachádzajúcim sa pred samotným vstupom do areálu. Priamo do areálu je privedená vlastná koľajová vlečka ležiaca na pozemkoch parc.č.2903/238, 2903/234, 2903/237, 2903/240, 2928/4 a parc.č.2700/4, ktorá je vyústená do železničnej stanice Rimavská Sobota.

V areáli sú vybudované asfaltové komunikácie s chodníkmi a v časti betónové spevnené plochy. Všetky komunikácie sú odkanalizované do dažďovej kanalizácie.

Dopravné napojenie areálu PPGemer